Thiết Kế và Triển Khai

Thiết Kế và Triển Khai

Mỗi dự án triển khai hệ thống nRMS, tùy theo độ lớn của hệ thống phân phối và mô hình vận hành kinh doanh theo từng doanh nghiệp mà thời gian điều chỉnh thiết kế và triển khai sẽ khác nhau.

Nắm bắt mô hình vận hành, hiểu rõ quy trình và sự phối hợp giữa các phòng ban là yếu tố quan trọng khi bắt đầu xác định vai trò từng nguồn lực tham gia vào dự án. Các bước tìm hiểu trong giai đoạn Phân Tích và Tư Vấn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng để các Thiết Kế và Triển Khai trở nên hiệu quả.

Liên Hệ Ngay

Để tìm hiểu nhu cầu Doanh Nghiệp với nRMS

Thiết Kế và Triển Khai nRMS

Giai đoạn phối hợp xử lý dữ liệu phù hợp với các thiết kế hệ thống và điều chỉnh nếu cần thiết vì vậy chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ:
Xác Định Kiến Trúc Dữ Liệu Nền
Lên Phương Án Điều Chỉnh
Phối Hợp Triển Khai