Quản Trị Dữ Liệu Tập Trung

Quản Trị Dữ Liệu Tập Trung

Dữ liệu luôn là một trong những thước đo quan trọng nhất trong việc xác định thành công của các dự án chuyển đổi số. Việc tổ chức tập trung dữ liệu tại một hệ thống trung tâm giúp giảm tối đa thời gian xử lý và truyền tải dữ liệu giữa các hệ thống là thế mạnh của IPI

Với mục tiêu được định hướng từ đầu, các hệ thống của IPI lấy dữ liệu làm gốc và tất cả các tính năng, công cụ đều chạy quanh nó. Với các thuật toán được phát triển sẵn, các hệ thống của IPI xử lý tất cả dữ liệu thô thu thập được từ các bên sử dụng hệ thống để đưa ra các chỉ số, biểu đồ mang ý nghĩa ảnh hưởng tới việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên Hệ Ngay

Để được phân tích và tư vấn dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp

Phân Tích & Tư Vấn Dữ Liệu

Hệ thống của IPI được xây dựng để có thể thu thập, phân loại, xử lý dữ liệu tập trung tại trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp để đưa ra các kết quả sau cùng như:
Dữ liệu Được Phân Loại, Xếp Hạng
Biểu Đồ Kinh Doanh
So Sánh Đánh Giá Tự Động